นันทพงศ์ ตุ้มเผ่าพันธุ์

นันทพงศ์ ตุ้มเผ่าพันธุ์

นันทพงศ์ ตุ้มเผ่าพันธุ์/trx_title]

หัวกน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

เมื่อไรที่คุณรู้สึก “อ่อนล้า” กับชีวิต จงเรียนรู้ที่จะ “หยุดพัก” ไม่ใช่ “ยอมแพ้”

error: