นูรสามีมี เปาะแม

นูรสามีมี เปาะแม

นูรสามีมี เปาะแม/trx_title]

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี เอกทัศนศิลป์(จิตรกรรม) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

 

error: