บุญฤทธิ์ เดชาวงศ์

บุญฤทธิ์ เดชาวงศ์

บุญฤทธิ์ เดชาวงศ์

รองผู้อำนวยการ บริหารงานบุคคล

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด

error: