ฝาดีฮะห์ บราเฮง

ฝาดีฮะห์ บราเฮง

ฝาดีฮะห์ บราเฮง/trx_title]

ครูประจำชั้นระดับอนุบาล

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

ถึงจะไม่ใช่ครูที่ดีที่สุด แต่จะทำหน้าที่ที่ครูคนหนึ่งพึงมี

error: