พัชชฎาภา พลเพชร

พัชชฎาภา พลเพชร

พัชชฎาภา พลเพชร

ครูประจำชั้นโปรแกรม DLP

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Everyday is a new beginning.

error: