ยูรีฮัน รอดกุบ

ยูรีฮัน รอดกุบ

ยูรีฮัน รอดกุบ/trx_title]

ครูประจำชั้นระดับอนุบาล

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธรรช

 

ความพยายามครั้งที่ 100 ดีกว่าคิดท้อถอยก่อนที่จะทำ

error: