รัชนีกร สืบแสง

รัชนีกร สืบแสง

รัชนีกร สืบแสง/trx_title]

ครูประจำชั้นระดับอนุบาล

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิยาลัยหาดใหญ่

 

error: