รัตมณี พัฒโณ

รัตมณี พัฒโณ

รัตมณี พัฒโณ

ครูผู้สอนรายวิชาดนตรีไทย

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จงอย่าหยุดเรียนรู้ เพราะชีวิตคือครูที่ไม่เคยหยุดสอน

error: