ศิริลักษณ์ ดำบาร์

ศิริลักษณ์ ดำบาร์

ศิริลักษณ์ ดำบาร์

ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

อ่านแล้วคิด คิดแล้วทำ หมั่นพัฒนาตนเอง

error: