สมนึก พุฒซ้อน

สมนึก พุฒซ้อน

สมนึก พุฒซ้อน

หัวหน้างานอาคารสถานที่

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ชีวิตเราไม่มีปุ่ม UNDO

error: