สิริภรณ์ ฉายห้อง

สิริภรณ์ ฉายห้อง

สิริภรณ์ ฉายห้อง

เจ้าหน้าที่การเงิน

ประวัติการศึกษา
สาขารัฐกิจและวิสาหกิจ คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

พยายามครั้งที่ 100 ดีกว่าคิดท้อถอย ก่อนลงมือทำ

error: