สุนิตา สิทธิชัย

สุนิตา สิทธิชัย

สุนิตา สิทธิชัย

 ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประสบการณ์คือครูที่จะสอนเราไม่มีวันสิ้นสุด

error: