สุภาวดี กาเยาว์

สุภาวดี กาเยาว์

สุภาวดี กาเยาว์

เจ้าหน้าที่สารสนเทศและงานสารบรรณ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ
วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อย่าเพิ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายาม และอย่าเพิ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่มต้น

error: