สุเพ็ญ รักขนาม

สุเพ็ญ รักขนาม

สุเพ็ญ รักขนาม/trx_title]

ครูประจำชั้นระดับอนุบาล

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาเอกประถม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คิดดี พูดดี ทำดี สิ่งดีๆก็จะมาหาเราและมีความสุขกับการทำงาน

error: