อนิตา หมัดอัด

อนิตา หมัดอัด

อนิตา หมัดอัด

ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ

When you can’t change the direction of the wind, adjust your sails.

error: