อัจฉราพรรณ เรืองเรื่อ

อัจฉราพรรณ เรืองเรื่อ

อัจฉราพรรณ เรืองเรื่อ

ครูประจำชั้นโปรแกรม DLP

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

Believe you can and you’re halfway there

error: