อัจฉราวดี ชูเกตุ

อัจฉราวดี ชูเกตุ

อัจฉราวดี ชูเกตุ

ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้

error: