เนติวิชญ์ ดีประเสริฐ

เนติวิชญ์ ดีประเสริฐ

เนติวิชญ์ ดีประเสริฐ

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน(LSM)

Never stop Learning

error: